Update NVN-standpunt stamceltherapie bij Multiple Sclerose

Sinds de laatste update (november 2019) van het NVN-standpunt over stamceltherapie (‘autologous haematopoietic stem cell transplantation’ of aHSCT) bij MS zijn enkele studies gepubliceerd die weliswaar ieder apart genomen methodologisch zwak zijn (retrospectieve cohortstudies; retrospectieve vergelijkende studies), maar door de sterk overeenkomende resultaten in combinatie wel een basis bieden voor een voorlopige plaatsbepaling.

  • Retrospectieve observationele studies vonden dat stamceltherapie tot betere behandelresultaten leidt dan behandeling met alemtuzumab, dat algemeen als één van de meest effectieve behandelingen voor MS wordt gezien. Verschillende retrospectieve cohortstudies laten een overeenkomstig beeld zien van goede resultaten en veiligheid van behandeling met stamceltherapie bij patiënten die eerder onvoldoende baat hadden bij andere behandelingen voor MS, veelal ook ‘tweedelijnsbehandelingen’. Verder blijven de signalen over de veiligheid van de meest gebruikte conditioneringsregimes bij stamceltherapie relatief gunstig.
  • Ook zijn er verschillende methodologisch sterkere studies gestart die verder inzicht zullen bieden in de exacte plaatsbepaling van stamceltherapie bij MS. Mede door vertraging als gevolg van de COVID-19 pandemie valt niet te verwachten dat deze studies voor 2025 klaar zullen zijn.
  • In Nederland is de inclusie in de RAM-MS studie inmiddels weer hervat, waarbij patiënten die onvoldoende effect hebben van een behandeling met interferon bèta, glatirameeracetaat, dimethylfumaraat, teriflunomide, fingolimod of natalizumab worden gerandomiseerd  tussen stamceltherapie of behandeling met alemtuzumab, cladribine of ocrelizumab. Patiënten die reeds behandeld worden met andere tweedelijnstherapie dan natalizumab kunnen niet worden geïncludeerd.

Standpunt Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVN)
Op basis van alle beschikbare gegevens zoals samengevat hierboven, is de NVN van mening dat er voor een specifieke groep patiënten, die ondanks de inzet van de op dit moment meest sterk werkende ziektemodulerende therapieën forse inflammatoire ziekteactiviteit blijft houden, stamceltherapie beschikbaar moet komen. Wij verwachten dat dit in het algemeen jonge patiënten zijn met een korte ziekteduur en een lage uitgangs-EDSS. De indicatie voor deze therapie dient in multidisciplinair overleg, met afweging van alternatieven, gesteld te worden. In deze uitzonderlijke gevallen zou de behandeling plaats moeten vinden in gespecialiseerde centra. Ook zullen de effecten van de behandeling goed geregistreerd moeten worden. Als aan bovenstaande voldaan wordt, is de mening van de NVN dat deze behandeling ook vergoed moet worden.

Stamceltherapie heeft deze rol in de behandeling van deze specifieke patiëntengroep in de ons omringende Europese landen en wordt als zodanig ook aanbevolen in een recente ‘focused workshop’ van The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS). Dit is een ‘non-profit’, onafhankelijke Europese organisatie die gedragen wordt door de wetenschappelijke verenigingen van de aangesloten landen inclusief Nederland.

Stand van zaken
Een vergoedingsaanvraag door neurologen bij het Zorginstituut Nederland, gevolgd door een zorgadviestraject bij Zorgverzekeraars Nederland door neurologen in samenwerking met de Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN) zijn onlangs afgewezen. Er is wel toegezegd dat het Zorginstituut het opnieuw gaat beoordelen en verwacht wordt dat er voor het einde van dit jaar een definitieve uitspraak komt.

Klik hier voor de referenties behorende bij het standpunt.

Het NVN-standpunt komt ook naar voren in een artikel in het AD over stamceltherapie bij MS van 23 mei 2022.